pravidla Publicity

U všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z ESIF tím, že zobrazuje znak EU, odkaz na EU a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je projekt podporován!

Povinné prvky na povinných i nepovinných nástrojích/volitelné publicitě

Povinné prvky stanovené Obecným nařízením a dále specifikované prováděcím nařízením jsou závazné pro všechny subjekty a všechny nástroje (povinné i nepovinné/volitelné):    

 • Znak EU                                                         
 • Název „Evropská unie“                                                           
 • Odkaz na ESI fondy                                                  
 • Odkaz na OP VVV

Obecná pravidla pro používání log

 1. Nad rámec požadavků vyplývajících z Obecného nařízení a prováděcího nařízení je upraveno pouze používání log jiných než znak EU s odkazem na EU.

 2. Grafické normy pro znak EU a vymezení standardních barev jsou uvedeny v Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 (viz webové stránky http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu, včetně kombinace znaku EU a textové části do znaku EU.

 3. Loga se vždy umísťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. U vícestránkových dokumentů (včetně PowerPointových prezentací) je možné loga umístit do záhlaví/zápatí celého dokumentu, nebo pouze na jeho první/poslední stránku.

 4. Loga se vždy umísťují tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně pod sebe dodržovala následující pravidlo o pozici: logo EU je vždy na první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení; logo ŘO OP VVV je umístěno na druhé pozici.

 5. Znak EU musí mít vždy nejméně stejnou velikost jako všechna ostatní použitá loga.

 6. Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log.

 7. Loga zobrazovaná na internetových stránkách jsou vždy v barevném provedení a ve všech ostatních případech je použito barevné provedení, kdykoli je to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Za odůvodněný případ použití monochromatického loga lze považovat případy, kdy jsou materiály tištěny na běžných kancelářských tiskárnách, a další případy, kdy materiál barvenou variantu neumožňuje nebo by použití barevné verze log bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.

 8. Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.

 9. U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení odkazu na fond nevztahuje na malé propagační předměty, kde zobrazení plné verze není technicky proveditelné. Minimální rozměry loga EU definuje Manuál jednotného vizuálního stylu.

 

Konkrétní povinnosti příjemce pro používání log u jednotlivých typů nástrojů/případů

Povinné nástroje

 • Dočasný billboard
  (po dobu realizace projektů)
 • Stálá pamětní deska/billboard
 • Plakát minimální velikosti A3

Nepovinné nástroje

 • Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity spadají mezi nepovinné nástroje/volitelnou publicitu

 

 1. Povinné nástroje

V případě povinných nástrojů hrazených z OP VVV budou v zóně určené pro povinnou publicitu nanejvýše dvě loga:

 1.  Logo EU
 2.  Logo MŠMT

Na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Uveden bude také odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program. Tyto informace budou již součástí loga EU (viz příklad):

Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU

 

 1. Nepovinné nástroje

V případě nepovinných nástrojů/volitelné publicity hrazených z OP VVV bude na nástroji povinně použit znak EU, odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program. Tyto informace mohou být již součástí loga EU. V rámci loga EU je možné použít i zkrácené názvy programů.

Na nepovinný nástroj je možné umístit i jiná loga, resp. třetí logo. Je však doporučeno respektovat zónu povinné publicity tak, jak ji definuje Manuál JVS, tzn., že se nedoporučuje umístění dalších log (příjemce, projektu), vyjma loga MŠMT jako ŘO, do jedné horizontální linie při horizontálním řazení log, nebo do jedné vertikální linie při vertikálním řazení log. Pokud to technické řešení konkrétního nástroje umožňuje, mělo by být třetí logo umístěno mimo úroveň logolinku EU a MŠMT (tzv. zóny povinné publicity). Je-li z technických důvodů u konkrétního nástroje nutné umístit třetí logo do společné linie s logy povinné publicity, pak je nutné důsledně dodržet ochrannou zónu jednotlivých log (dle bodu f obecných pravidel pro používání log a v souladu s Manuálem JVS).  

Aktuálně realizované projekty

Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Název projektu: Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání projektu: 01.03.2020 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Maximální možná výše dotace: 26 995 085,34 Kč

 

Popis projektu:

V závislosti na probíhajících změnách ekonomického a sociálního prostředí ČR je třeba zvýšit odborné kompetence zaměstnanců univerzity (akademických i neakademických) tak, aby mohli čelit novým výzvám a aktivně přispívat k jejich řešení. I přes dosavadní úspěšné aktivity v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů spatřujeme významný deficit ZČU, ve srovnání s ostatními univerzitami obdobné velikosti, v oblasti mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce a podpory otevřeného přístupu k informacím ve všech úrovních společnosti. Ze strategického hlediska klademe důraz i na přípravu a implementaci strategie dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU

 

Program: GAMA 2

Název projektu: Podpora komerčních příležitostí ZČU II

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Doba trvání projektu: 01.01.2020 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: TP01010042

Maximální možná výše dotace: 14 800 000,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit spolupráci s aplikační sférou a přenos výsledků VaV ZČU (převážně technických oborů) do praxe. Průběžně budou vyhledávány, vyhodnocovány a do praxe převáděny výsledky s komerčním potenciálem. Do konce projektu bude vyhodnoceno minimálně 25 dílčích projektů z hlediska potenciálu pro podporu PoC, z nichž bude minimálně 8 projektů podpořeno v rámci PoC. Zároveň dojde k rozvoji možností komercializace do zahraničních zemí, zejména zemí EU. Hlavní důraz při transferu poznatků bude kladen na smluvní výzkum, vyhledávány budou také případy licencování a vzniku spin-off/start-up firem.

gama2

Název projektu: BOWI - Boosting Widening Digital Innovation Hubs

Poskytovatel: European Commission

Doba trvání projektu: 01.01.2020 - 30.06.2023

Registrační číslo projektu: 873155

Maximální možná výše dotace: 2 080 000,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu je řešení problému, že znalosti, odborné znalosti a další kapacity vytvořené na technologiích SAE / I4MS během posledních 7 let nejsou pro evropský průmysl k dispozici vůbec. Některé regiony jsou v těchto technologiích nedostatečně zastoupeny a může být zlepšena strukturální spolupráce s vyspělými uzly. Celkovým cílem projektu BOWI je zvýšit rozšiřování technologií SAE / I4MS udržitelným způsobem. To znamená, že projekt musí být prvním krokem k vytvoření širší komunity pro digitalizaci, kde jsou méně rozvinuté regiony podporovány silnějšími regiony, aby zvýšily svou kapacitu na podporu malých a středních podniků při jejich digitalizaci. Projekt BOWI toho dosáhne díky využití zkušeností partnerů konsorcia v technologiích SAE / I4MS, jakož i důkladných vnitřních znalostí konsorcia prostřednictvím předchozího projektu. Projekt BOWI identifikoval čtyři cíle, kterými se má tento problém řešit strukturálním a udržitelným způsobem:

- aktivní komunita rozšiřující DIH;

- dlouhodobě udržitelný kombinovaný akcelerátor financování;

- zvýšit kapacitu pro zavádění technologií SAE / I4MS;

- ukázka replikovatelného přístupu přeshraničního rozšíření

 

BOWI - Boosting Widening Digital Innovation Hubs

Ukončené projekty

Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií

Název projektu: Akcelerace transferu poznatků

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání projektu: 01.03.2016 - 29.02.2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654

Celková výše finanční podpory: 35 247 257,72 Kč

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro zefektivnění stávajícího systému transferu poznatků na ZČU. Projekt si klade za cíl rozšířit a profesionalizovat portfolio činností v oblasti transferu technologií a komercializace výsledků VaV tak, abychom se systematicky a obsahově přiblížili mezinárodně uznávaným centrům pro transfer technologií ve vyspělých státech a stali se relevantním partnerem nejen pro výzkumníky ale i pro aplikační sféru.

Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU

Program: GAMA

Název projektu: Podpora komerčních příležitostí ZČU

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu: 01.09.2015 - 30.06.2019

Registrační číslo projektu: TG02010011

Celková výše finanční podpory: 20 010 000,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit spolupráci s aplikační sférou a přenos výsledků VaV ZČU (převážně technických oborů) do praxe. Průběžně budou vyhledávány, vyhodnocovány a do praxe převáděny výsledky s komerčním potenciálem. Do konce projektu bude vyhodnoceno minimálně 40 dílčích projektů z hlediska potenciálu pro podporu PoC, z nichž bude minimálně 12 projektů podpořeno v rámci PoC. Zároveň dojde k rozvoji možností komercializace do zahraničních zemí, zejména zemí EU. Hlavní důraz při transferu poznatků bude kladen na smluvní výzkum, vyhledávány budou také případy licencování a vzniku spin-off/start-up firem.

gama

Preseed
Výzva č. 7.3 pro oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací

Název projektu: Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání projektu: 01.01.2014 - 30.09.2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0298

Prioritní osa: 5.3 Komercializace a popularizace VaV

Celková výše finanční podpory: 21 308 585,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit fungující systém podpory komercializace a transferu technologií, který umožní významně posílit aktivity ZČU v oblasti smluvního výzkumu. V rámci projektu, který bude zaměřen do oblasti informačních technologií, bude realizována jedna centrální aktivita (řízení projektu, tvorba zázemí a systému podpory transferu technologií) a 7 tzv. individuálních aktivit. V rámci jednotlivých individuálních aktivit bude realizováno dopracování vybraných výsledků výzkumu a vývoje do stavu, který umožní jejich uvedení na trh prostřednictvím licencí nebo přímého prodeje.

Výzva č. 7.3 pro oblast podpory 3.1_Komercializace výsledků výzkumných organizací

Název projektu: Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání projektu: 01.01.2014 - 30.09.2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0297

Prioritní osa: 5.3 Komercializace a popularizace VaV

Celková výše finanční podpory: 16 446 324,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit fungující systém podpory komercializace a transferu technologií, který umožní významně posílit aktivity ZČU v oblasti smluvního výzkumu. V rámci projektu, který bude zaměřen do oblasti informačních technologií, bude realizována jedna centrální aktivita (řízení projektu, tvorba zázemí a systému podpory transferu technologií) a 3 tzv. individuální aktivity. V rámci jednotlivých individuálních aktivit bude realizováno dopracování vybraných výsledků výzkumu a vývoje do stavu, který umožní jejich uvedení na trh prostřednictvím licencí nebo přímého prodeje.

 

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II